Wednesday, August 6, 2014

Epic!


House - [Fuubutsu Dou] - Miyama House- Spring V2

Well - [Fuubutsu Dou] -  Ido -  Waters Well

Fences - [Fuubutsu Dou] - Bamboo Fences Available @ We Love RP

Cart - [Fuubutsu Dou] - Daihachi guruma-Wooden Cart

Racks - [Fuubutsu Dou] - MESH- Rice Drying Rack

Bucket - [Fuubutsu Dou] - MESH-Mizuoke-bucket

Broom - [Fuubutsu Dou] - MESH- Natural Broom

Gardening tools - [Fuubutsu Dou] - Gardening-Tool-Mallet and [Fuubutsu Dou] - Kuwa-Gardening-Tool-Hoe


Cooker  - [Fuubutsu Dou] - Kamado

Set on middle - [Fuubutsu Dou] - Mesh Irori SET

Counter - [Fuubutsu Dou] - Low Counter

Basket - [Fuubutsu Dou] - Basket-Large


Dresser - [Fuubutsu Dou] - Tansu- V2-B

No comments:

Post a Comment